Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Natuurcoach I De Natuurcoachopleiding gevestigd te Zeist KvK te Utrecht 71747974 Mei 2018

Algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de uitvoering van opdrachten op het gebied van coaching, training, advies, opleiding, workshops en begeleiding van natuurretraites en vision quests door De Natuurcoach.

1. Definities

1. De Natuurcoach, De Natuurcoachopleiding, gevestigd te Zeist.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie De Natuurcoach een opdracht verkrijgt.

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Natuurcoach en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

4. Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever aan De Natuurcoach, in welke vorm dan ook.

6. Klant: het individu, niet zijnde opdrachtgever, voor wie de dienstverlening is bestemd.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van De Natuurcoach. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bedingen, voorwaarden en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door De Natuurcoach zijn bevestigd.

2. De Natuurcoach wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze Algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op later met De Natuurcoach gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

1. Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van De Natuurcoach zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2. Als opdrachtgever aan De Natuurcoach gegevens verstrekt, mag De Natuurcoach uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3. Een offerte wordt tot overeenkomst doordat opdrachtgever de offerte van De Natuurcoach schriftelijk per post of in een digitaal bestand per email bevestigt. De opdrachtgever is door zijn opdracht c.q. acceptatie van een aanbieding gebonden. Zij gelden als onherroepelijk aanbod.

4. Alle overeenkomsten kwalificeren als een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk een resultaatverplichting overeen komen.

4. Honorarium en kosten

1. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van De Natuurcoach, zoals die gelden op het moment van dienstverlening.

2. Overige kosten, waaronder reiskosten, reistijd, telefoonkosten, kosten derden, locatiekosten kunnen door De Natuurcoach volledig in rekening worden gebracht.

3. Naast honorarium, kosten etc. wordt BTW in rekening gebracht volgens de wettelijke voorschriften.

4. De Natuurcoach is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

5. Uitvoering en omvang van de opdracht

1. De Natuurcoach zal de door haar te verrichten diensten, volgens de overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij is vrij in de keuze van de wijze van uitvoering.

2. De Natuurcoach geeft aan welke coaches/trainers/adviseurs ingezet worden. De Natuurcoach zal in overleg met de opdrachtgever de samenstelling wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering noodzakelijk is. De wijzigingen mag de kwaliteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. De Natuurcoach is gerechtigd de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden en/of te doen verrichten door (al dan niet bij haar in dienst zijnde) derden.

3. De opdracht wordt geacht bovendien in te sluiten alle diensten, verleend door De Natuurcoach ingeschakelde derden en daarmee gemoeide kosten, welke naar het oordeel van De Natuurcoach nodig of bevorderlijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

4. De opdrachtgever is verplicht De Natuurcoach nauwkeurig, tijdig en in de benodigde vorm de gegevens, documentatie etc. te verschaffen, die naar de mening van De Natuurcoach voor de uitvoering van de opdracht nodig of bevorderlijk zijn.

5. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzingen. Alle wijzigingen in de aard en omvang van werk, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij op basis van een voorstel van De Natuurcoach evenals de mogelijke gevolgen daarvan voor de kosten van de werkzaamheden worden door de opdrachtgever en De Natuurcoach overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Werkzaamheden volgens de gewijzigde opdracht zullen pas aanvangen na de schriftelijke bevestiging.

6. Alle adviezen, informatie, mededelingen, etc. worden door De Natuurcoach zo zorgvuldig mogelijk (af)gegeven, respectievelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten en afwijkingen – inclusief die in prospectussen, folders, catalogi, advertenties en artikelen – is De Natuurcoach niet aansprakelijk.

6. Vertrouwelijkheid

1. Over vertrouwelijke gegevens, administratie, informatie etc. van de opdrachtgever zal De Natuurcoach geheimhouding bewaren en geen mededeling doen aan derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, tenzij dit voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden noodzakelijk of bevorderlijk is.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die aan haar door De Natuurcoach ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Deze informatie mag door de opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van De Natuurcoach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Informatie over de klant zal uitsluitend met diens instemming aan de opdrachtgever worden gerapporteerd. Hierop vormt informatie over de voortgang een uitzondering.

7. Intellectueel eigendom

1. Op alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van De Natuurcoach afkomstige of door haar gebruikte adviezen, informatie, ontwerpen, programma’s, systemen, werkwijzen, instrumenten, readers etc. wordt en/of blijft uitsluitend De Natuurcoach rechthebbende.

2. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Natuurcoach voorbehouden. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van De Natuurcoach.

3. Opdrachtgever vrijwaart De Natuurcoach voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8. Uitvoeringsduur

Door De Natuurcoach opgegeven tijden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, gelden steeds bij benadering. Deze tijden gaan in na ontvangst van de gegevens van de opdrachtgever zoals genoemd. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming of opschorting van enig voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

2. Kosten op basis van de aanbieding worden bij aanvang van een traject, opleiding, workshop, natuurretraite, vision quest gefactureerd.

3. Indien de opdrachtgever enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is hij daarover met ingang van de datum waarop hij in gebreke is aan De Natuurcoach een rente verschuldigd ten hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan De Natuurcoach verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die De Natuurcoach op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van alle vorderingen van De Natuurcoach een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.

5. De opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijne laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 100,= euro te bedragen. Indien De Natuurcoach aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

7. De opdrachtgever is verplicht, ook indien hij krediet heeft bedongen, voldoende zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te stellen, indien De Natuurcoach dit verlangt.

8. Indien De Natuurcoach in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Natuurcoach is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan De Natuurcoach toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door De Natuurcoach van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

2.a.Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
2.b.Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is De Natuurcoach nimmer aansprakelijk.
2.c. De door De Natuurcoach te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
2.d.De aansprakelijkheid van De Natuurcoach voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals De Natuurcoach voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van De Natuurcoach over de laatste drie maanden.

11. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in de voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Natuurcoach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Natuurcoach niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen en ziekte zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

3. De Natuurcoach heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DeNatuurcoach haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van De Natuurcoach opgeschort of door een door De Natuurcoach voorgedragen professional vervangen. Indien De Natuurcoach bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

5. Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

12. Wijziging van de opdracht

1. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

2. Indien de omvang van de aan De Natuurcoach verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is DeNatuurcoach gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

13. Annulering

1. Reserveringen voor gesprekken (natuurcoaching, balanswandelingen of advies) en voor alle overige werkzaamheden kunnen tot 48 uur voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip worden afgezegd zonder dat de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht. De gereserveerde tijd voor gesprekken zal wel in rekening worden gebracht bij afzegging in de periode van 48 uur voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip. Onder afzegging wordt mede verstaan een verzoek tot het veranderen van de geplande datum voor de te verrichten werkzaamheden.

2. Voor reserveringen voor De Natuurcoachopleiding, Natuurretraite, Vision Quest en Workshops wordt bij annulering door de opdrachtgever:

  • tot 4 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 50% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht;
  • binnen 4 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 75% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht;
  • binnen 2 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 100% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht.


3. In geval van afzegging brengt De Natuurcoach alle specifiek voor de betreffende werkzaamheden gemaakte kosten in rekening ongeacht de termijn van afzegging. Onder deze kosten worden mede verstaan uren of dagdelen besteedt aan het voorbereiden van een gesprek/training/workshop, reiskosten, reserveringen en huur van ruimtes, kosten van eenmalig te gebruiken materiaal, maaltijden en huur van apparatuur.

4. Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de door de geannuleerde werkzaamheden of begrote of reeds bestede uren tegen het overeengekomen uurtarief.

14.Ontbinding/ opschorting

1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met De Natuurcoach gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is De Natuurcoach gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Natuurcoach is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

2. Een en ander laat onverlet de overige aan De Natuurcoach toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

3. De Natuurcoach is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

4. Lopende overeenkomsten en opdrachten kunnen door De Natuurcoach op ieder moment en zonder opgave van reden worden beëindigd, zonder dat De Natuurcoach gehouden is enige (schade)vergoeding aan opdrachtgever te voldoen.

15. Retentierecht

De Natuurcoach is gerechtigd de afgifte van goederen – documenten, fiscale en administratieve bescheiden, gelden en geldwaarden daaronder begrepen – die zij voor de opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar opeisbare vorderingen ter zake van enige opdracht van de opdrachtgever zijn voldaan.

16. Klachten en geschillen

1. De ontvangst van een klacht tegen De Natuurcoach zal binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd worden en binnen vier weken na ontvangst behandeld worden. De Natuurcoach is gehouden schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht en eventueel gevraagde voorzieningen voor zover De Natuurcoach die aangewezen acht te treffen. Beide partijen zullen trachten een geschil in de minne te schikken.

2. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op, noch geeft zulks de opdrachtgever recht op verrekening.

3. Op de verhouding tussen de opdrachtgever en De Natuurcoach is Nederlands recht van toepassing.

4. Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, kan het worden voorgelegd aan de bevoegde burgelijke rechter.

17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder depotnummer 71747974. Zeist, 20 juni 2018